sostav

zal2

Обучающее видео

Тайкёку. Ката с объяснениями.

1 Taikyoku Sono Ichi Explanation

2 Taikyoku Sono Ni San Explanation

3 Juji Kata Explanation

Вы здесь: Главная Обучающее видео Тайкёку. Ката с объяснениями.